SZCZECIN ul. Środowa 9   |   BERLIN demnächst…

Polityka Prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo, 

W związku z tym, że współpraca z nami, może wiązać się z pobraniem od Państwa i przetwarzaniem danych osobowych, dbając o bezpieczeństwo Państwa danych, w działając zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przedstawiamy poniżej informacje, o których mowa w tym przepisie:

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Joanna Hass, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: ABRASIV JOANNA HASS; ul. Środowa 9, 70-535 Szczecin.

Kontakt w sprawie danych osobowych: tel: +48 537 009 160; studio@sorrymom.pl 

Celem przetwarzania Państwa danych, jest ustalenie z Państwem warunków wykonania i treści umowy na wykonanie tatuażu; wszelkie czynności niezbędne do wykonania ewentualnie zawartej umowy oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa sanitarnego, jak również wynikających z zawartych umów roszczeń. 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych, jest Państwa zgoda

Zakres przetwarzanych przez nas danych, to: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej email, numer telefonu, numer PESEL (jeśli został nam przekazany).

Wykonywanymi przez nas czynnościami przetwarzania Państwa danych są: gromadzenie, utrwalenie, organizowanie, przechowywanie, wykorzystywanie, usuwanie i niszczenie danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty współpracujące z nami w trakcie wykonywania zawartej z Państwem umowy, operatorzy pocztowi wykonujący usługi doręczenia korespondencji i przesyłek kierowanych, obsługujący nas prawnicy i księgowi, organy państwowe i instytucje uprawnione do dostępu do Państwa danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

Okres przechowywania Państwa danych osobowych: 6 miesięcy od dnia przedstawienia oferty, a w przypadku zawarcia na jej podstawie umowy – do upływu 1 roku od dnia przedawnienia wzajemnych roszczeń z umowy

Informujemy Państwa, że:

– przysługuje Państwu uprawnienie do żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych,

– w dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie takie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem,

– podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, stanowiącym warunek przedstawienia oferty lub zawarcia umowy. W przypadku ich niepodania, nie będzie możliwe przedstawienie oferty lub zawarcie umowy.

– przekazane przez Państwa dane osobowe nie zostaną objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji 

– przysługuje Państwu uprawnienie do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W razie pytań lub wątpliwości, dotyczących kwestii przetwarzania i ochrony danych osobowych, pozostajemy do Państwa dyspozycji.